گروه دین و زندگی و فلسفه شهرستان ازنا

شرح فعالیت ها و مطالب آموزشی

70 سوال تستی از دین و زندگی اول دبیرستان به همراه شماره صفحه سوال

به فرموده ی قرآن شیطان بوسیله ی چه چیزهایی بین انسان ها دشمنی وکینه قرار می دهد؟ص63

1) شراب ودروغ                2) قمار ودروغ

3)   شراب وقمار            4) قمار ودزدی

2- پیامبر اسلام(ص) از مردم می خواست کدام ورزش را انجام دهند؟ص109

1) دویدن                        2)شتر سواری

3) کشتی                        4)   سوار کاری

3- در آیات سوره ی عصر خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ص106

1) انسان                        2) پیامبر

3) امامان معصوم              4)   زمان

4- چگونه می توانیم عهد وپیمان خود را از اسیب حفظ کنیم؟ص86

1)   مراقبت ومحاسبه      2)انجام کارهای خوب

3) مراقبت تنها                 4) محاسبه تنها

5- گفتیم که -------  راه وفای به عهد با خدا است؟

1)    دین داری                2) خواندن نماز

3) روزه گرفتن                  4) هر سه مورد

6-آیه ی 0انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا) اشاره به چه چیز دارد؟ص11

1)    انتخاب                   2) خدا پرستی

3) آخرت                         4) شکر خدا

7- امام صادق(ع) چه کسی را جاهل متنسک می گوید؟ ص55

1) عالم بدون ایمان           2) کافر

3)    مومن جاهل            4) کسی که به پدر و مادر نیکی نکند

8- تعیین میزان موفقیت ومشخص نمودن عوامل موفقیت یا عدم موفقیت ------- گویند .

1) واجب                         2) حرام

3)    محاسبه                 4) ارزش

9- حکیم به چه معنا  است ؟ص43

1) کمال وعلم                  2)ایمان

3)قصد                             4)   هدف وعلم

10- ثم جعلنا له جهنم به چه معنا است ؟ص19

1)    آنگاه دوزخ را برایش قرار می دهیم

2)آنگاه دوزخ را قرار می دهیم

3)آنگاه دوزخ را قرار می دهیم

4) وقتی که دوزخ را برایش قرار می دادیم

11- معنی کلمه غیب در آیات چیست؟ ص44

1)    پنهان                     2) اشکار

3) فرو دست                    4) مستی بخش

12- چگونه می توان عهد و پیمان خود را از آسیب حفظ کرد؟ص86

1) با غهم و اراده              2) با اراده ی قوی

3) با داشتن ایمان             4)   با مراقبت و محاسبه

13- جوانان چه موقع به ملکوت نزدیکترند؟ ص59

1)    پاکتر باشد              2)گناه کند

3) کمتر عبادت کند           4) قلبش تیره باشد

14- کاری که انجام یاعمل به  آن تاثیری برای رسیدن به سعادت ندارد چه نام دارد؟ ص74

1) واجب                         2)   مباح

3) مکروه             4) مستحب

15) تعریف اسوه کدام گزینه است ؟ص105

1) کسی که نباید در راه او رفت و از او متابعت کرد .

2) کسی که باید از او متابعت کرد.

3) کسی که باید راه او را انتخاب کرد .

4) کسی است که می توان به راه او رفت و از او متابعت کرد.

16) شرط پذیرش عمل از طرف خداوند چیست ؟

1) عمل صالح ، ایمان        2) نیت صالح

3) راه درست                   4) تلاش و کوشش

17) زیرک ترین آدم در نظر حضرت علی(ع) کیست؟

الف)   حسابرسی از خود و اعمال خود برای بعد از مرگ                      ب) تسریع در انجام کار خیر

ج) تسریع در توبه                                                                        د) داشتن قدرت تصمیم گیری

18) امام صادق (ع) مهمترین مراقبت انسان از قلب – نفس – عقل را چگونه بیان می کند ؟

الف)   غفلت –شهوت –جهل                                                         ب)غفلت – جهل – شهوت

ج) جهل – شهوت – غفلت                                                            د) شهوت – جهل – غفلت

19) عمل صالح در چه صورت ارزشمند است؟

الف) وقتی به خاطر خدا باشد                                                         ب) وقتی برای رفتن به بهشت باشد

ج) وقتی که براساس ایمان به خدا باشد                                           د)    گزینه های الف و ج

20) شرط پذیرش عمل از طرف خداوند چیست ؟

الف ) ایمن باور داشتن عمل   ب) عمل صالح انجام واجبات  ج ) محاسبه ی عمل و ایمان   د)    ایمان و صالح بودن عمل

21) مبداو سر چشمه همه خوبی ها کیست ؟

الف)  خداوند                  ب)اعمال صالح

ج) پیامبر                                    د) ائمه

22) راه وفای به عهد چیست ؟

الف) محاسبه                  ب)  مراقبت از آن

ج) سعادت                     د)ایمان

23) نکته ی مهم این بیت شعر چیست ؟    (( ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد      خوبی قمر بهتر یا آنکهقمر سازد ))

الف)رعایت اصل اعتمال     ب)  برترن انتخاب کمالی

ج) تسریع در تصمیم        د) رحمت خدا

24) در بیت زیر چند صفت ثبوتیه به کار رفته است ؟

( تو حکیمی، تو عظیمی ، تو کریمی ، تو رحیمی

تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی)

1) 4                              2)   6

3) 7                              4) 5

25) اولین سفارش لقمان به فرزندش چه بود ؟

1) پایین آوردن صدا           2) نیکی به پدر و مادر

3)   شرک نورزیدن          4) امر به معروف و نهی از منکر

26) معیاری برای داوری بین اختلاف ها وجود دارد کدام گزینه است ؟

1)   قدرت تفکر               2) انتخاب

3) احساسات                  4) هیچ کدام

27) زیر نظر داشتن و دقت و توجه معنای کدام کلمه است ؟

1) عهد                           2)عزم

3)   مراقبت                    4) محاسبه

28) چه دورانی را باید آغاز انتخابهای بزرگ دانست ؟

1) کودکی                       2) پیری

3) میان سالی                4)   نوجوانی و جوانی

29) خداوند چه توانایی ها و قابلیت هایی به انسان ، برای رسیدن به خوبی ئها و زیبایی ها بخشیده است ؟

1) خواندن                       2)   قدرت تفکر و انتخاب

3) نوشتن                                   4) یاد گرفتن

30) با توجه به این آیه ( انّا هَدیناهُ السَبیلَ امّا شالراً و امّا کفوراً) خدا به انسان چه قدرتی داده است ؟

1)   قدرت انتخاب            2) قدرت سپاس گزاری

3) قدرت نا سپاسی       4) قدرت سپاس گذاری و نا سپاسی

31) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلفی دارند ؟

1) تفاوت در آفرینش          2) تفاوت در محیط زندگی

3)   تفاوت بینش ها         4) تفاوت دین

32) برترین خوبی ها . . . . . است ؟

1) ثروت                          2)   رضا و قرب الهی

3) داشتن خانواده خوب     4) داشتن تدبیر

33) با توجه به آیه ( یا ایّها النّاسُ انتم الفقراءُ الی الله ) مردم به چه کسی نیاز مندند ؟

1) فقرا                           2)   خدا

3) مردم                          4) پیامبر

34) کدام یک جزء ارکان نماز نیست ؟

1) نیت                           2) رکوع

3)   ذکر رکوع و سجود      4) دو سجده در هر رکعت

35) کدام یک از ویژگی های زیر ویژگی انسان های صاحب عزم است ؟

1) سست ایمان              2) سطحی نگر

3)   اراده محکم               4) ترسو

36) مطابق آیات قرآن ، خادوند به حضرت ابراهیم (ع) . . . . . . را نشان داد تا . . . . . . ..ص3

1) ملکوت آسمان ها و زمین – از قدرت و عضمت خدا بترسد و گناه نکند.

2) تصویری از بهشت و دوزخ – از اهل یقین گردد.

3)   ملکوت آسمان ها و زمین – از اهل یقین گردد.

4) تصویری از بهشت و دوزخ – از قدرت و عضمت خدا بتر سد و گناه نکند .

37) کدام آیه شریفه بیان گر انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) بود ؟ص4

1)   انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفاً.

2) فلما رای الشمس بازغاً قا ل هذا ربی.

3) ولا اخاف ما تشرکون به .

4) قال لان لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الظالمین.

38) استعداد های حیوانات به نحو . . . . . و استعدادهای گیاهان به طور . . . . . . شکوفا می شود ؟ص10

1) طبیعی – غریزی           2)   غریزی – طبیعی

3) غریزی – غریزی            4) طبیعی – طبیعی

39) آدمی مسئول سرنوشت خویش است ، چون . . . . . ..ص11

1) استعداد رسیدن به کمالات بسیاری دارد .

2) نهال وجودش , به دست خودش به صورت غریزی و گاه به صورت طبیعی شکوفا می شود .

3) روحیه ای بی نهایت طلب دارد و عطش او در خواسته هایش سیراب نمی شود .

4)   نهال وجود انسان ، صرف نظر از برخی جنبه های جسمانی او ، به دست خودش رشد می کند .

40) از دیدگاه . . . . . ( آدمهای . . . . مقاصد . . . . . . دارند ، زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند ) ص18

1) امام خمینی – واقعی – حیاتی

2) آیت الله خامنه ای – واقعی – حیاتی

3)   امام خمینی – بزرگ – بزرگ

4) آیت الله خامنه ای – بزرگ – بزرگ

41) آیه شریفه ( انا هدیناه سبیل اما شاکرا و اما کفورا ) بیان گر کدام مطلب است ؟ ص18

1) قدرت تفکر و انتخاب در انسان

2)   روحیه بی نهایت طلبی انسان در رسیدن به کمال

3) هدایت غریزی و طبیعی انسان

4) تعیین سرنوشت انسان توسط خداوند و فرشته ها

42) صفاتی که جنبه کمال دارد را صفات . . . . و صفاتی که از نقض دنیا ناشی می شود . . . . می گوییم ؟ص45

1) سلبی – ثبوتی           2) وجوبی – سلبی

3) سلبی - وجوبی           4)   ثبوتی – سلبی

43) تنها جایی که انسان نباید اطاعت پدر و مادر کند چیست ؟ص99

1) ظلم کنند                    2) در زمین مغرورانه راه روند

3) دروغ گویند       4)   برای خدا شریک بگیرند

44) با توجه به آیات قرآن چرا هیچ گاه ماه و خورشید از هم سبقت نمی گیرند ؟ ص42

1) چون برای ماه منزل هایی مشخص گردیده است

2)   چون هر کدام در مدار خاصی شناورند

3) زیرا به سوی قرار گاه خود در حرکتند

4) زیرا شب را از روز و روز را از شب می گیرند.

45)اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را داراست مقصود ...... .ص46

1) صفات صلبی و وجوبی است که در مخلوفات به ظهور نشسته است.

2) صفات وجوبی است که از مخلوقات نشات گرفته شده است .

3) صفات ثبوتی است که از مخلوقات نشات گرفته شده است.

4) صفات سبوتی است که در مخلوقات به ظهور نشسته است .

46) جایگاه ایمان کجاست ؟ص53

1) جسم                        2) روح

3) ذهن                          4)   قلب

47) کدامیک از موارد زیر از زشتی های قلب است ؟ص55

1) تفکر و اندیشه             2) دوری از گناه و آلودگی

3)   انکار حقیقت                        4) درک حقایق

48)كدام يك راه رسيدن به ايمان است؟ ص 60

الف ) خواندن قرآن        ب) نماز خواندن

ج) انجام مكروهات        د)   توجه دائم به خدا و ذكرو ياد او

49)حضرت ابراهيم با كمك چه عواملي يكتا پرستي را برگزيد و از شرك دوري جست؟ ص 8

الف) انديشه و تفكر   ب) با استعانت از هدايت الهي

ج) با اخلاص    د)   با انديشه و تفكراستعانت از هدايت الهي

50)آيه شريفه « كُلُ نَفسِ بما كَسَبَت رَهينهٌ » دلالت دارد بر : ص 12

الف)مسؤل بودن انسان در تعيين سرنوشت يا آينده اجتماع

ب)   مسؤل بودن انسان در تعيين سر نوشت يا آينده خويش

ج) نقش نفس در اكتساب فضائل

د) نقش نفس در طرد رذائل

51)انسان چگونه به كمال مي‌رسد؟ ص  16

الف)   با شكوفا كردن استعدادهاي گوناگوني كه دارد

ب) با همين سرنوشت يا آينده خود

ج) با ايمان تقوا توكل و اخلاص

د) با كف نفس و دل بستگي نداشتن به دنيا

52)به چه ميزاني نهال وجود ما پر بار تر و متناسب تر و زيباتر رشد خواهد كرد و به كمال خواهد رسيد؟  ص 23

الف)   هدف ما « برتر و جامع تر» باشد

ب) استعدادهاي بيشتري در ما باشد

ج) هدف ما متناسب با كمال ما باشد

د) گزينه‌هاي الف و ب

53)در چه صورتي انسان همه خوبي‌ها و كمال‌هاي ديگر را هم برگزيده است؟ ص 25

الف)   اگر كسي قرب و رضوان الهي را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند

ب) اگر كسي رستگاري و و فلاح را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند

ج) اگر كسي اخلاص و قرب الهي را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند

د) اگر كسي قرب و رستگاري را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند

54)     (راه سعادت ، راه رضايت خداوند) چه ناميده مي‌شود؟  ص 72

الف) تقوي         ب)   دين

ج) اخلاص            د) ايمان

55)انجام آن لازمه رسيدن به سعادت است تعريف كدام گزينه است؟ص  74

الف)   واجب               ب) حرام

ج) مكروه               د) مباح

56)به باور قلبي همراه حب و دوستي كه ميل به انجام عمل را در انسان به وجود مي‌آورد ..................... است؟ ص 54

الف ) در                          ب)   در قلب

ج) در باور                        د) در عقيده

57)انسان چگونه به كمال مي‌رسد؟ ص 16

الف) عبادت                  ب)   شكوفايي استعدادها

ج) تفكر و انديشه            د) قدرت انتخاب

58)آيه « لَيسَ كَمِثلِه شئ » با كدام عبارت هماهنگي بيشتري دارد؟ص 31

الف ) خداوندا تو مالك حقيقي جهاني

ب) خداوند آنچنانكه شايسته توست تو را نشناختم

ج) حيات طيبه‌اي به ما كرامت فرما و ما را ياري كن

د)   خداوندا چگونه مي‌توان تو را با غير قياس كرد؟

59)از آيه‌ي«و آيَهٌ لَهُمُ الأرضُ المَيتَهُ أحيَيناها و أخرجنا منها حباً فَمِنهُ يأكُلونَ» كدام صفت الهي درك مي‌شود؟ص41

الف ) عليم                ب) رحيم

ج) مدبر                   د)   محيي

60)كدام صفت خداوند به معناي «هستي بخش » است ؟ ص 45

الف ) المُهَيمِن          ب)   البارئ

ج) القُدوس                 د) الجبار

61)بنا به فرمايش حضرت علي (ع) دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذير چه چيزهايي هستند؟ ص 53

الف)   ايمان و عمل     ب) علم و انديشه

ج) ايمان و علم                  د) شناخت و عقيده

62)از ميان عوامل تقويت كننده‌ي عزم كدام يك سبب «دوام عمل» مي‌شود؟ ص 82

الف)   رعايت اصل تدريج      ب) رعايت اصل اعتدال

ج) تسريع در انجام تصميم     د) عملي دانستن تصميم

63)ميزان دين داري ما به چه ميزان بستگي دارد؟ ص 72

الف) به ميزان احترامي كه به پدر و مادر مي‌گذاريم

ب) به ميزان كارهاي نيكي كه انجام مي‌دهيم

ج)   به ميزان وفا داري ما به عهد خود

د) به ميزان راستگويي و درستكاري ما

64)پاداش آن كسي كه مؤمن بوده و عمل صالح انجام مي‌دهد چيست ؟ ص  50

الف ) سلامتي                 ب) آخرت

ج)   زندگي پاك                د) نعمت‌هاي دنيوي

65- ) زیرک ترین آدم در نظر حضرت علی(ع) کیست؟

الف)   حسابرسی از خود و اعمال خود برای بعد از مرگ                      ب) تسریع در انجام کار خیر

ج) تسریع در توبه                                                                        د) داشتن قدرت تصمیم گیری

66- کدامیک از موارد زیر از زشتی های قلب است ؟ص55

1) تفکر و اندیشه

2) دوری از گناه و آلودگی

3)   انکار حقیقت

4) درک حقایق

67-با توجه به آیات قرآن چرا هیچ گاه ماه و خورشید از هم سبقت نمی گیرند ؟ ص42

1) چون برای ماه منزل هایی مشخص گردیده است

2)   چون هر کدام در مدار خاصی شناورند

3) زیرا به سوی قرار گاه خود در حرکتند

4) زیرا شب را از روز و روز را از شب می گیرند

68- کدام آیه شریفه بیان گر انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) بود ؟ص4

1)   انی وجهت وجهی للذی فتر السماوات و الارض حنیفاً.                  2) فلما رای الشمس بازغاً قا ل هذا ربی.

3) ولا اخاف ما تشرکو به .

4) قال لان لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الظالمین.

69-) با توجه به این آیه ( انّا هَدیناهُ السَبیلَ امّا شالراً و امّا کفوراً) خدا به انسان چه قدرتی داده است ؟

1)   قدرت انتخاب                        2) قدرت سپاس گزاری

3) قدرت نا سپاسی               4) قدرت سپاس گذاری و نا سپاسی

70- استعداد های حیوانات به نحو . . . . . و استعدادهای گیاهان به طور . . . . . . شکوفا می شود ؟ص10

1) طبیعی – غریزی           2)   غریزی – طبیعی

3) غریزی – غریزی            4) طبیعی – طبیعی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ساعت 23:43  توسط گروه اشراق  |